Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zhài
Japanese
shi
tei
dai
chi
ji
Korean
Cantonese
si1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 141.4 Karlgren
814
Four Corner Code 7121.7 Wieger
573
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
siă
sje
siḙ1
Guangyun
Old Chinese
[sj]àj
[j]e
si̯ĕg1
Shijing
GSR