Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
chí
Japanese
chi
ji
chitsu
jichi
tetsu
dechi
Korean
Cantonese
ci4
Vietnamese
chuối
Graphical Phonetic
Radical 140.6 Karlgren
Four Corner Code 4410.4 Wieger
186
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
trɦi
tɦiat
Yunjing
Early Middle Chinese
dri
dɛt
drij
det
dˆ‘i1
d‘iet
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR