Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiù
tòu
Japanese
tou
shuu
tsu
Korean
Cantonese
sau3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 120.7 Karlgren
Four Corner Code 2292.7 Wieger
278
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
siw`
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR