Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xuán
Japanese
ji
shi
ken
gen
Korean
ca
Cantonese
ci4
zi1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 95.5 Karlgren
614
614.5
Four Corner Code Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xɦjyan
Yunjing
Early Middle Chinese
ɣwɛn
hwen
ɣiwen1
Guangyun
Old Chinese
[]ə́ɣă
[]ɨ
g‘ǝg1!!
Shijing
GSR