Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
liáo
liú
Japanese
ryou
ryuu
ru
Korean
Cantonese
lau4
liu4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 85.11 Karlgren
Four Corner Code 3712.2 Wieger
629
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
liaw
Yunjing
Early Middle Chinese
lɛw
lew
lieu1
Guangyun
Old Chinese
[Cwrj]ə́w
[Cwr]iw
liôg1
Shijing
GSR