Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xián
yàn
diàn
Japanese
sen
en
Korean
yen
Cantonese
jin4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 85.7 Karlgren
235
Four Corner Code 3214.1 Wieger
417
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
siăn´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
sɦian
ian`
Yunjing
Early Middle Chinese
zian
jianʰ
zjen
jenH
zi̯än1
i̯än3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR