Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
wāi
wǎi
Japanese
wai
Korean
way
oy
Cantonese
me2
waai1
Vietnamese
quay
Graphical Phonetic
Radical 77.5 Karlgren
1198
Four Corner Code 1010.1 Wieger
79
107
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
waj
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR