Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
zuì
Japanese
sui
sai
zui
Korean
Cantonese
zeoi3
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 75.13 Karlgren
Four Corner Code 4092.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tsyj
tsɦuaj
tsyj`
Yunjing
Early Middle Chinese
tswi
dzwǝj
tswiʰ
tswij
dzwoj
tswijH
tswi1
dz‘uậi1
tswi3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR