Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
còu
zòu
Japanese
sou
su
Korean
Cantonese
zeon1
Vietnamese
táu
Graphical Phonetic
Radical 75.9 Karlgren
Four Corner Code 4593.4 Wieger
482
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ts‘ǝw`
tsɦǝw`
Yunjing
Early Middle Chinese
ts‘owʰ
dzowʰ
tshuwH
dzuwH
ts‘ḙu3
dz‘ḙu3
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR