Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
tiáo
Japanese
jou
chou
deki
Korean
co
Cantonese
tiu4
tiu5
Vietnamese
điều
Graphical Phonetic
Radical 75.7 Karlgren
257
Four Corner Code 2829.4 Wieger
317
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
t‘iăw´
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
tɦiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
dɛw
dew
d‘ieu1
Guangyun
Old Chinese
[ăxwj]ə́w
[lw]iw
d‘iôg1
Shijing
GSR