Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
liāo
liáo
liào
Japanese
ryou
rou
Korean
lyo
Cantonese
liu1
liu4
Vietnamese
lêu
Graphical Phonetic
Radical 64.12 Karlgren
547
Four Corner Code 5409.6 Wieger
695
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
liaw
liaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
lɛw
lɛwˀ
lew
lewX
lieu1
lieu2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR