Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
yuàn
yuán
Japanese
en
Korean
wen
Cantonese
jyun4
jyun6
wun4
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 38.9 Karlgren
1343
Four Corner Code 4244.7 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
yan
yan`
Yunjing
Early Middle Chinese
wuan
wianʰ
wjwon
wjenH
i̯uwɒn1
i̯uän3
Guangyun
Old Chinese
[w]àn
[wj]ànʃ
[wj]an
[wrj]ans
di̯wăn1
di̯wan3
Shijing
GSR