Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
è
ài
Japanese
getsu
gechi
atsu
achi
ai
Korean
Cantonese
aat3
ngaat3
ngoi2
oi2
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 32.9 Karlgren
Four Corner Code 4612.7 Wieger
443
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ʔat
Yunjing
Early Middle Chinese
ʔat
at
ˑât
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR