Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
wāi
Japanese
ka
Korean
Cantonese
waa1
wo3
wo4
wo5
wo6
Vietnamese
oa
Graphical Phonetic
Radical 30.9 Karlgren
Four Corner Code 6702.7 Wieger
457
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
k‘waaj
Yunjing
Early Middle Chinese
k‘warj
khwɛɨ
k‘wai1
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR