Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
ōu
hōng
hǒu
óu
Japanese
in
gou
un
Korean
hwu
um
wu
Cantonese
hung1
ngau6
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 30.4 Karlgren
Four Corner Code 6500.0 Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
xǝw´
Yunjing
Early Middle Chinese
xowˀ
xuwX
χḙu2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR