Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiǎo
yáo
Japanese
keu
Korean
kyo
Cantonese
giu1
giu2
hiu1
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical 9.13 Karlgren
329
Four Corner Code 2824.0 Wieger
766
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
kjiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
kɛwˀ
kewX
kieu2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR