Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
jiǎo
Japanese
kyou
gyou
Korean
yo
Cantonese
giu1
giu2
hiu1
jiu4
Vietnamese
nghẹo
Graphical Phonetic
Radical 9.12 Karlgren
222
Four Corner Code 2421.1 Wieger
719
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
ŋjiaw
Yunjing
Early Middle Chinese
ŋɛw
ngew
ngieu1
Guangyun
Old Chinese
[ăxwj]áw
[ngw]ew
ngiog1
Shijing
GSR