Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
Japanese
u
ku
Korean
wu
Cantonese
jyu1
jyu4
Vietnamese
vu
Graphical Phonetic
Radical 7.1 Karlgren
1317
Four Corner Code 1040.0 Wieger
38
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
Yunjing
Early Middle Chinese
wuă
wju
i̯u̯1
Guangyun
Old Chinese
[w]àɣ
[w(r)j]a
di̯wo1
Shijing
GSR