Glyph

Dialects Sinoxenic
Mandarin
xiǎo
Japanese
Korean
Cantonese
hiu2
Vietnamese
Graphical Phonetic
Radical Karlgren
Four Corner Code Wieger
Pulleyblank Baxter Karlgren Sources
Early Mandarin
Zhongyuan
Yinyun
Late Middle Chinese
kjiaw´
xjiaw´
Yunjing
Early Middle Chinese
kɛwˀ
xɛwˀ
kewX
xewX
kieu2
χieu2
Guangyun
Old Chinese
Shijing
GSR