Early Middle Chinese

Early Middle Chinese

MCB OCB
khjuwngH
khjuwngH
khjuwngH
EM LMC EMC OCP
k‘iwŋ`
k‘uwŋʰ
k‘iwŋ`
k‘uwŋʰ
k‘iwŋ`
k‘uwŋʰ
MCK OCK
k‘iung3
k‘iung3
k‘iung3