Early Middle Chinese

Early Middle Chinese

MCB OCB
ganH
ganH
ganH
ganH
𣧻
ganH
EM LMC EMC OCP
ganʰ
ganʰ
ganʰ
ganʰ
𣧻
ganʰ
MCK OCK
g‘ân3
g‘ân3
g‘ân3
g‘ân3
𣧻
g‘ân3