Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
xjang
[xrj]ang
xjang
[hngwrj]ang
EM LMC EMC OCP
xjaăŋ
xiaăŋ
xɨaăŋ
[x]àŋ
xjaăŋ
xiaăŋ
xɨaăŋ
[mx]àŋ
MCK OCK
χi̯ang1
χi̯ang1
χi̯ang1
χi̯ang1