Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
heng
[g]eng
heng
[g]eng
hang
hæng
[g]ang
[gr]ang
hæng
[gr]ang
ngen
ngenH
[]en
[]ens
hang
hangH
hæng
hængH
[g]ang
[g]angs
[gr]ang
[gr]angs
hæng
[gr]ang
heng
khen
heng
[g]eng
EM LMC EMC OCP
xiŋ´
xɦjiajŋ
ɣɛjŋ
[ăkw]áŋj
xiŋ´
xɦjiajŋ
ɣɛjŋ
[ăkw]áŋj
xiŋ´
xɦaăŋ
xɦjaajŋ
ɣarjŋ
ɣaăŋ
[ăk]áŋ
[ăkr]áŋ
xiŋ´
xɦjaajŋ
ɣarjŋ
[ăkr]áŋ
xiŋ´
ŋjian
ŋjian`
ŋɛn
ŋɛnʰ
[ăxj]án
[ăxj]ánʃ
xiŋ´
xɦaăŋ
xɦaăŋ`
xɦjaajŋ
xɦjaajŋ`
ɣarjŋ
ɣarjŋʰ
ɣaăŋ
ɣaăŋʰ
[ăk]áŋ
[ăk]áŋʃ
[ăkr]áŋ
[ăkr]áŋʃ
xiŋ´
xɦjaajŋ
ɣarjŋ
[ăkr]áŋ
xiŋ´
k‘jian
xɦjiajŋ
k‘ɛn
ɣɛjŋ
xiŋ´
xɦjiajŋ
ɣɛjŋ
[ăkw]áŋj
MCK OCK
ɣieng1
g‘ieng1
ɣieng1
g‘ieng1
ɣâng1
ɣɒng1
g‘âng1
g‘ăng1
ɣɒng1
g‘ăng1
ngien1
ngien3
ngian1
ngian3
ɣâng1
ɣâng3
ɣɒng1
ɣɒng3
g‘âng1
g‘âng3
g‘ăng1
g‘ăng3
ɣɒng1
g‘ăng1
k‘ien1
ɣieng1
ɣieng1
g‘ieng1