Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
hom
[gw]ɨm
hom
ngomX
[]ɨmʔ
[g]ɨm
ham
han
EM LMC EMC OCP
xam´
xɦam
ɣǝm
[w]ə́m
xam´
xɦam
ŋam´
ŋǝmˀ
ɣǝm
[ăk]ə́m
[ăx]ə́mă
xam´
xɦam
xɦan
ɣam
ɣan
MCK OCK
ɣậm1
g‘ǝm1
ngậm2
ɣậm1
g‘ǝm1
ngǝm2
ɣâm1
ɣân1