Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
tsimX
tsom
tsom
tsomH
tsom
tsrim
[ts]ɨm
[tsr]ɨm
tsom
[ts]ɨm
EM LMC EMC OCP
tsam
tsam
tsim´
tsimˀ
tsǝm
tsam
tsam
tsam`
tsǝm
tsǝmʰ
tsam
tsam
tʂǝm
tsǝm
tʂim
[kj]ə́m
[krj]ə̀m
tsam
tsam
tsǝm
[kj]ə́m
MCK OCK
tsi̯ǝm2
tsậm1
tsậm1
tsậm3
tsậm1
tṣi̯ǝm1
tsǝm1
tṣi̯ǝm1
tsậm1
tsǝm1