Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
tsoj
[ts]ɨ
dzojH
tsoj
[dz]ɨ
[dz]ɨs
tsoj
[ts]ɨ
EM LMC EMC OCP
tsaj
tsaj
tsǝj
[kj]ə́ɣ
tsaj
tsaj
tsɦaj`
dzǝjʰ
tsǝj
[kj]ə́ɣ
[ăkj]ə́ɣʃ
tsaj
tsaj
tsǝj
[kj]ə́ɣ
MCK OCK
tsậi1
tsǝg1
dz‘ậi3
tsậi1
dz‘ǝg3
tsǝg1
tsậi1
tsǝg1