Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
thap
top
[t]ɨp
[th]ap
tengX
tængX
top
top
[t]ɨp
𨃚
EM LMC EMC OCP
taăˇ
tap
t‘ap
tǝp
t‘ap
[kj]ə́p
[k‑kj]áp
taăˇ
tajŋ´
tiajŋ´
tajŋˀ
tɛjŋˀ
taăˇ
tap
tǝp
taăˇ
tap
tǝp
[kj]ə́p
𨃚
taăˇ
MCK OCK
tập
t‘âp
tǝp1
t‘âp1
tieng2
tɒng2
tập
tập
tǝp1
𨃚