Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
dangH
[l]angs
tangH
tang
tangH
[t]ang
[t]angs
dang
dangH
[lr]ang
[lr]angs
dangX
thangH
[Hslj]angʔ
[l]angs
EM LMC EMC OCP
taăŋ`
tɦaăŋ`
daăŋʰ
[l]áŋʃ
taăŋ`
taăŋ`
taăŋʰ
taăŋ`
taăŋ
taăŋ`
taăŋ
taăŋʰ
[t]áŋ
[t]áŋʃ
taăŋ`
tɦaăŋ
tɦaăŋ`
daăŋ
daăŋʰ
[ăxj]áŋ
[ăxj]áŋʃ
taăŋ`
tɦaăŋ´
t‘aăŋ`
daăŋˀ
t‘aăŋʰ
[t‑t]áŋʃ
[ăxj]áŋă
MCK OCK
d‘âng3
d‘âng3
tâng3
tâng1
tâng3
tâng1
tâng3
d‘âng1
d‘âng3
d‘âng1
d‘âng3
d‘âng2
t‘âng3
d‘âng2
t‘âng3