Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
duwng
[d]ong
duwng
[l]ong
duwng
duwngH
duwng
thuwng
thuwngX
duwng
[l]ong
duwng
tshyowng
duwng
[d]ong
duwng
[d]ong
duwng
duwngH
[l]ong
[l]ongs
duwng
[l]ong
downg
EM LMC EMC OCP
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
tɦǝwŋ`
dowŋ
dowŋʰ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
t‘ǝwŋ
t‘ǝwŋ´
dowŋ
t‘owŋ
t‘owŋˀ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
tʂ‘yawŋ
dowŋ
tɕ‘uawŋ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
tɦǝwŋ`
dowŋ
dowŋʰ
[ăt]áŋɥ
[ăt]áŋɥʃ
t‘uŋ´
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
dowŋ
[ăt]áŋɥ
t‘uŋ´
tɦǝwŋ
dawŋ
MCK OCK
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung3
d‘ung1
t‘ung1
t‘ung2
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung1
tś‘i̯wong1
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung1
d‘ung3
d‘ung1
d‘ung3
d‘ung1
d‘ung1
d‘uong1