Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
dzyang
dzyangH
[drj]ang
[drj]angs
dræwng
drjang
[rj]ang
dzyang
[drj]ang
dræwng
dræwngH
[dr]ong
[dr]ongs
dzrjang
dræwng
dræwngH
[dr]ong
[dr]ongs
drjang
[rj]ang
drjang
[drj]ang
dzyang
[drj]ang
drjang
drjangH
trjangX
[drj]ang
[drj]angs
[trj]angʔ
EM LMC EMC OCP
tʂ‘aăŋ´
ʂɦiaăŋ
ʂɦiaăŋ`
dʑɨaăŋ
dʑɨaăŋʰ
[ăt]àŋ
[ăt]àŋʃ
tʂ‘aăŋ´
trɦaawŋ
drarwŋ
tʂ‘aăŋ´
tʂ‘aăŋ´
trɦiaăŋ
drɨaăŋ
[ătr]àŋ
tʂ‘aăŋ´
ʂɦiaăŋ
dʑɨaăŋ
[ăt]àŋ
tʂ‘aăŋ´
trɦaawŋ
trɦaawŋ`
drarwŋ
drarwŋʰ
[ătr]áŋɥ
[ătr]áŋɥʃ
tʂ‘aăŋ´
tʂɦaaăŋ
dʐɨaăŋ
tʂ‘aăŋ´
trɦaawŋ
trɦaawŋ`
drarwŋ
drarwŋʰ
[ătr]áŋɥ
[ătr]áŋɥʃ
tʂ‘aăŋ´
trɦiaăŋ
drɨaăŋ
[ătr]àŋ
tʂ‘aăŋ´
trɦiaăŋ
drɨaăŋ
[ătr]àŋ
tʂ‘aăŋ´
ʂɦiaăŋ
dʑɨaăŋ
[ăt]àŋ
tʂ‘aăŋ´
triaăŋ´
trɦiaăŋ
trɦiaăŋ`
drɨaăŋ
drɨaăŋʰ
trɨaăŋˀ
[tr]àŋă
[ătr]àŋ
[ătr]àŋʃ
MCK OCK
źi̯ang1
źi̯ang3
dˆ‘i̯ang1
dˆ‘i̯ang3
dˆ‘ång1
dˆ‘i̯ang1
d‘i̯ang1
źi̯ang1
dˆ‘i̯ang1
dˆ‘ång1
dˆ‘ång3
d‘ŭng1
d‘ŭng3
dẓ‘i̯ang1
dˆ‘ång1
dˆ‘ång3
d‘ŭng1
d‘ŭng3
dˆ‘i̯ang1
d‘i̯ang1
dˆ‘i̯ang1
d‘i̯ang1
źi̯ang1
dˆ‘i̯ang1
dˆ‘i̯ang1
dˆ‘i̯ang3
tˆi̯ang2
d‘i̯ang1
d‘i̯ang3
ti̯ang2