Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
nyuwng
[n(r)j]ung
nyuwng
nyuwng
[n(r)j]ung
nyowng
[nj]ong
nyuwng
EM LMC EMC OCP
ruŋ´
ruŋ´
riwŋ
ɲuwŋ
[nw]ə̀ŋw
ruŋ´
riwŋ
ɲuwŋ
ruŋ´
riwŋ
ɲuwŋ
[nw]ə̀ŋw
ruŋ´
ryawŋ
ɲuawŋ
[*]-
ruŋ´
riwŋ
ɲuwŋ
MCK OCK
ńźiung1
ńi̯ông1
ńźiung1
ńźiung1
ńi̯ông1
ńźi̯wong1
ń-1
ńźiung1