Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
kjeng
[gwrj]ang
king
[k(r)j]ɨng
kæng
[kr]ang
kæng
kængH
[kr]ang
[kr]angs
gjengX
keng
[gwj]engʔ
[khw]eng
king
[k(r)j]ɨng
kæng
kæng
[kr]ang
kæng
[kr]ang
kjeng
[kw(r)j]eng
kæng
kjeng
EM LMC EMC OCP
kiŋ
kiajŋ
kiajŋ
[kwr]àŋ
kiŋ
kiăŋ
kiŋ
[x]ə̀ŋ
kiŋ
kjaajŋ
karjŋ
[kr]áŋ
kiŋ
kjaajŋ
kjaajŋ`
karjŋ
karjŋʰ
[kr]áŋ
[kr]áŋʃ
kiŋ
kjiajŋ
kɦiajŋ´
giajŋˀ
kɛjŋ
[]áŋj
[kw]áŋj
kiŋ
kiŋ
kiăŋ
kiŋ
[x]ə̀ŋ
kiŋ
kjaajŋ
karjŋ
kiŋ
kjaajŋ
karjŋ
[kr]áŋ
kiŋ
kiŋ
kjaajŋ
karjŋ
[kr]áŋ
kiŋ
kiajŋ
kiajŋ
[kw(r)]àŋj
kiŋ
kjaajŋ
karjŋ
kiŋ
kiajŋ
kiajŋ
MCK OCK
ki̯ɒng1
ki̯ăng1
ki̯ǝng1
ki̯ǝng1
kɒng1
kăng1
kɒng1
kɒng3
kăng1
kăng3
g‘i̯ɒng2
kieng1
g‘*2
kieng1
ki̯ǝng1
ki̯ǝng1
kɒng1
kɒng1
kăng1
kɒng1
kăng1
ki̯ɒng1
kieng1
kɒng1
ki̯ɒng1