Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
ngin
[ng]-
ngin
ngjɨn
ngon
[]ɨn
[j]ɨn
[rj]ɨn
jin
[j]ɨn
jij
jin
[j]ij
[j]ɨn
ngin
[ngwrj]ɨn
ngin
ngjɨn
ngin
[rj]ɨn
khonX
khɛnX
ngjɨn
EM LMC EMC OCP
in´
ŋin
ŋin
[*]-
in´
ŋin
ŋin
ŋǝn
ŋin
ŋǝn
ŋɨn
[ăx]ə̀n
[ăx]ə́n
[ăxj]ə̀n
in´
jin
jin
[ăxj]ə̀n
in´
ji
jin
ji
jin
[ăxj]ə̀j
[ăxj]ə̀n
in´
ŋin
ŋin
[ăxj]ə̀n
in´
ŋin
ŋin
ŋin
ŋɨn
in´
ŋin
ŋin
[ăxj]ə̀n
in´
k‘jaan´
k‘ǝn´
ŋin
k‘ǝnˀ
k‘ɛrnˀ
ŋɨn
MCK OCK
ngi̯ĕn1
ng-1!!
ngi̯ĕn1
ngi̯ǝn1
ngǝn1
ngi̯ǝn1
ngi̯ɛn1
ngǝn1
i̯ĕn1
zi̯ɛn1
i̯i1
i̯ĕn1
zi̯ĕd1
zi̯ɛn1
ngi̯ĕn1
ngi̯ɛn1
ngi̯ĕn1
ngi̯ǝn1
ngi̯ĕn1
ngi̯ɛn1
k‘ăn2
k‘ǝn2
ngi̯ǝn1