Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
ngim
ngimH
[]ɨm
[]ɨms
jim
ngim
jim
[]ɨm
dom
jim
𩂢
ngim
ngɛj
ngɛɨ
trhɛɨ
EM LMC EMC OCP
im´
ŋim
ŋim`
ŋim
ŋimʰ
[ăx(r)]ə̀m
[ăx(r)]ə̀mʃ
im´
jim
jim
im´
ŋim
ŋim
im´
jim
jim
[ăxj]ə̀m
im´
jim
tɦam
dǝm
jim
𩂢
im´
tr‘aaj
ŋim
ŋjaaj
ŋjaaj
tr‘arj
ŋarj
ŋim
ŋɛrj
MCK OCK
ngi̯ǝm1
ngi̯ǝm3
ngi̯ǝm1
ngi̯ǝm3
i̯ǝm1
ngi̯ǝm1
i̯ǝm1
zi̯ǝm1
d‘ậm1
i̯ǝm1
𩂢
ngai1
ngi̯ǝm1
ngăi1
tˆ‘ai1