Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
nganH
ngjenH
[ngw(r)j]ans
[ngw]ans
nganH
[]ans
anH
[]ans
kanH
[k]ans
anH
[]ans
hanH
ngan
nganH
tsæn
[]an
[]an
[]ans
[g]ans
hanH
[g]ans
EM LMC EMC OCP
an`
ŋan`
ŋian`
ŋanʰ
ŋianʰ
[ăx]ànʃ
[ăx]ánʃ
an`
ŋan`
ŋanʰ
[ăx]ánʃ
an`
ʔan`
ʔanʰ
[ʔ]ánʃ
an`
kan`
kanʰ
[k]ánʃ
an`
ʔan`
ʔanʰ
[ʔ]ánʃ
an`
tsan
xɦan`
ŋan
ŋan`
*tsarn
ŋan
ŋanʰ
ɣanʰ
[]án
[ăk]ánʃ
[ăx]án
[ăx]ánʃ
an`
xɦan`
ɣanʰ
[ăk]ánʃ
MCK OCK
ngi̯än3
ngân3
ngi̯an3
ngân3
ngân3
ngân3
ˑân3
ˑân3
kân3
kân3
ˑân3
ˑân3
ngân1
ngân3
tsan1
ɣân3
g‘ân3
ngân1
ngân3
ts-1
ɣân3
g‘ân3