Early Mandarin

Early Mandarin

MCB OCB
[]ɨng
zyingH
sying
syingH
[Hsl(r)j]ɨng
[Hsl(r)j]ɨngs
syingH
dzyeng
dzyengH
[gj]eng
[gj]engs
syengH
[Hslj]engs
EM LMC EMC OCP
ʂiŋ`
[‑]ǝŋ
ʂiŋ`
tʂɦiăŋ`
ʑiŋʰ
ʂiŋ`
ʂiăŋ
ʂiăŋ`
ɕiŋ
ɕiŋʰ
[xj]ə̀ŋ
[xj]ə̀ŋʃ
ʂiŋ`
ʂiăŋ`
ɕiŋʰ
ʂiŋ`
ʂɦiajŋ
ʂɦiajŋ`
dʑiajŋ
dʑiajŋʰ
[ăkj]àŋj
[ăkj]àŋjʃ
ʂiŋ`
ʂiajŋ`
ɕiajŋʰ
[xj]àŋjʃ
MCK OCK
-ǝng1??
dź‘i̯ǝng3
śi̯ǝng1
śi̯ǝng3
si̯ǝng1
si̯ǝng3
śi̯ǝng3
źi̯ɒng1
źi̯ɒng3
dˆ‘*1
dˆ‘*3
śi̯ɒng3
s*3