Cantonese Initial

Cantonese

haa    haa1    haa4    haa5    haa6   
haai    haai1    haai4    haai5    haai6   
haak    haak1    haak3   
haam    haam1    haam2    haam3    haam4    haam5    haam6   
haan    haan1    haan2    haan4    haan5    haan6   
haang    haang1    haang4    haang6   
haap    haap1    haap3    haap6   
haat    haat6   
haau    haau1    haau2    haau3    haau4    haau6   
hai    hai1    hai2    hai4    hai5    hai6   
hak    hak1   
ham    ham1    ham2    ham3    ham4    ham5    ham6   
han    han1    han2    han4    han6   
hang    hang1    hang2    hang4    hang5    hang6   
hap    hap1    hap3    hap6   
hat    hat1    hat6   
hau    hau1    hau2    hau3    hau4    hau5    hau6   
he    he3   
hei    hei1    hei2    hei3   
hek    hek3   
heng    heng1   
heoi    heoi1    heoi2    heoi3    heoi5    heoi6   
him    him1    him2    him3   
hin    hin1    hin2    hin3   
hing    hing1    hing3    hing5   
hip    hip3    hip6   
hit    hit3   
hiu    hiu1    hiu2    hiu3    hiu6   
hng    hng6   
ho    ho1    ho2    ho4    ho6   
hoe    hoe1   
hoeng    hoeng1    hoeng2    hoeng3   
hoi    hoi1    hoi2    hoi3    hoi4    hoi5    hoi6   
hok    hok3    hok6   
hon    hon1    hon2    hon3    hon4    hon5    hon6   
hong    hong1    hong2    hong3    hong4    hong5    hong6   
hot    hot3   
hou    hou1    hou2    hou3    hou4    hou5    hou6   
huk    huk1    huk6   
hung    hung1    hung2    hung3    hung4    hung6   
hyun    hyun1    hyun2    hyun3   
hyut    hyut3